Regulamin Przyjmowania Darowizn

Regulamin przyjmowania darowizn przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze

Postanowienia ogólne
1. Strona internetowa https://parafia-mb.pl jest prowadzona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze z siedzibą pod następującym adresem: osiedle Kaszubskie 7 65-548 Zielona Góra, NIP 9730692506 , REGON 040119655.
2. Beneficjentem darowizn (ofiar) jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze zwana dalej Parafią.
3. Darczyńcą musi być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej Darczyńcą

Sposób realizacji darowizn
4. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:
przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU SA, obsługiwanego przez firmę PayU SA z siedzibą ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Parafii nr 58 1090 1535 0000 0000 5302 0737 (Bank Santander I/O w Zielonej Górze)
5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
6. Darowizny przyjmowane są jedynie w walucie polskiej (złoty, PLN).
7. Serwis PayU SA umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Parafii z przeznaczeniem na cele związane z utrzymaniem i rozwojem Parafii.
8. Przekierowanie do serwisu PayU.pl następuje poprzez kliknięcie przycisku „Przekaż ofiarę”, a następnie „Zapłać” w formularzu umieszczonym na stronie Parafii https://parafia-mb.pl/ofiara/
9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą serwisu PayU SA nie podlegają zwrotom.
10. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU SA.

Reklamacje
11. Reklamacje związane z przekazywaniem darowizn można składać pisząc na adres: parafia@parafia-mb.pl bądź dzwoniąc na numer telefonu: 683200010.

Ochrona danych osobowych
12. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie RODO. Administratorem danych osobowych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Proboszcz Parafii.
13. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU SA.
14. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
15. Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych danych osobowych są dostępne na stronie Polityki Prywatności pod adresem https://parafia-mb.pl/polityka-prywatnosci/
16. Parafia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
17. Darczyńca może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: os. Kaszubskie 7, 65-548 Zielona Góra, pisząc na adres e-mail: parafia@parafia-mb.pl lub telefonując pod numer: 683200010.
18. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.
19. Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
20. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.
21. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny
22. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, ma także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
23. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Postanowienia końcowe
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
25. Parafia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
26. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.