caritas

banerek

Czym jest Caritas? Caritas to miłość, określony rodzaj miłości – miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości – pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich, chorych i słabych bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.

W ramach centrali Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Parafialny Zespół Caritas jest placówką – ogniwem na szczeblu parafialnym, działającym na terenie swojej parafii.
Oba nurty, centralny i parafialny, wzajemnie się uzupełniają i oddziałują na siebie. Działalność na szczeblu centralnym umożliwia realizację zadań zakrojonych na większą skalę. Caritas Diecezjalny wnosi wkład koordynacyjny i formacyjny gdzie delegaci grup parafialnych spotykają się regularnie z dyrektorem diecezjalnym, odbywają wspólne rekolekcje itp.

Działalność PZC:
– pomoc na rzecz biednych, chorych, bezdomnych,
– organizacja zbiorek żywności w postaci paczek świątecznych,
– zbiórka przyborów szkolnych,
– dystrybucja świec świątecznych Caritas,
– dystrybucja pozyskanej żywności,
– pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
– odwiedziny chorych,
– prowadzenie Klubu Seniora,
– opieka nad Szkolnym Kołem Caritas,
– pozyskiwanie funduszy na działalność –dotacje, GWU.

Formacja PZC :
Trzeci czwartek każdego miesiąca lub w czwartek przed zbiórkami żywności, po wieczornej mszy św.
Biuro czynne w czwartki od godz. 16:00 -18:00 w salce pod plebanią.
Zbiórka na Grono Wspierających Ubogich w każdą trzecią niedziele po mszy św. lub na konto

Parafialny Zespół Caritas nr 53 1020 5402 0000 0602 0120 8693