I. ZASADY OGÓLNE

 1. Właścieielem galerii i organizatorem akcji konkursowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw.Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze, Os. Kaszubskie 7, 65-547 Zielona Góra, NIP 973 069 25 06, zwana dalej Parafia MB.
 2. Celem konkursów i galerii jest gromadzenie i publikowanie na stronie Internetowej www.parafia-mb.pl zdjęć, grafik i filmów nadesłanych przez Uczestników.
 3. Uczestnikiem galerii i konkursów może być każda osoba fizyczna, która wysyłając swoje materiały akceptuje niniejszy regulamin.
 4. Korzystanie z galerii jest bezpłatne.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania materiałów i ich prezentacji i wykorzystawanie przez Parafię MB.

II. ZASADY ZGŁASZANIA MATERIAŁÓW

 1. Dostarczanie materiałów do galerii lub konkursów następować może wyłacznie w następujących formach:
  – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w opisie akcji lub konkursu
  – za pośrednictwem formularzy kontaktowych
  – za pośrednictwem poczty tradycyjnej
  – osobiście wyznaczonej dla danej akcji osobie
 2. Dostarczony materiał powinien być oznaczony danymi uczestnika i odpowiednio nazwany. Parafia MB może poprosić o opisanie i krótką charakterystykę materiału.
 3. Warunki z pkt. 1 i 2 oraz wymagania dotyczące wielkości plików, ilości plików i innych warunków techniczncych będą wskazywane każdoroazowo w organizowanych konkursach i akcjach.
 4. Materiały niezwiązane z tematyką danej akcji, budzące wątpliwość ich pochodzeniu, nieetyczne nie będą brane pod uwagę i będą usuwane bez informowania uczestnika.
 5. Uczestnik dostarczając swoje materiały oświadcza, że posiada do nich pełnię praw autorskich a ich wykorzystanie przez Parafię MB nie naruszy praw osób trzecich pod rygorem poniesienia przez uczestnika odpowiedzialności odszkodowawczej w tym zakresie.
 6. Niedopuszczalne jest zgłaszanie materiałów naruszających dobra osobiste osób trzecich oraz materiałów nieetycznych za co uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność.
 7. Uczestnik może zwrócić się do administratora strony www.parafia-mb.pl z prośbą usunięcia materiału jego autorstwa bez podania przyczyn.
 8. Z chwilą przesłania materiałów uczestnik wyraża zgodę na koszystanie z nich przez Parafię MB w celach:

  – publikacji na stronie www.parafia-mb.pl

  – druku cyfrowego w materiałach Parafii MB

  – innych publikacjach i prezentacjach Parafii MB

 9. Uczestnik na żądanie Parafii MB przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prwany o którym mowa w niniejszym regulaminie.
 10. Uczestnik podając swoje dane osobowe wyraża zgodę i upoważnia Parafię MB do przetwarzania tych danych dla celów świadczenia usług oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Parafii MB.
 11. Parafia MB informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 19.VIII.2997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)
 12. Parafia MB ma prawo do jednostronnej zmiany regulaminu.
 13. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 14. Uczestnik przesyłając materiały potwierdza, że zapoznał się z treścia regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednoczesnie w przypadku przesyłania materiałów za pośrednictwem formularza uczestnik musi zaakceptować treść regulaminu żeby materiał został przesłany i przyjety przez Parafię MB.